Various sizes available:

1 oz

2 oz

4 oz

6 oz

8 oz